FATWA DEWAN SYARIAH AL-AZHAR

Fatwa Dewan Syariah Al Azhar Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor 001/KEP/DSA-YPIA/V/1438.2017 tentang Pedoman Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar yang diedarkan dikarenakan untuk menimbang bahwasanya untuk memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat. Perihal fikih zakat khususnya harta-harta yang termasuk objek wajib zakat dan kriteriakriteria golongan penerima zakat (mustahik), perlu menetapkan keputusan tentang pedoman objek zakat dan mustahik. Selain itu juga sebagai bentuk kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melakukan edukasi zakat dan wujud komitmen terhadap kepatuhan LAZ kepada kaidah-kaidah syariah, peraturan hukum positif, dan peraturan internal.

Kemudian fatwa ini dikeluarkan dengan mengingat dasar hukum dari Al- Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 261 dan 267, Surat At-Taubah ayat 60, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 (4) tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Fitrah Dilaksanakan Sesuai dengan Syariat Islam, Pasal 25 yang berbunyi “Zakat Wajib Didistribusikan Kepada Mustahik Sesuai Syariat Islam” dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Dengan memperhatikan Hasil Mudzakarah Dewan Syariah Al Azhar pada Sabtu, tanggal 13 Mei 2017/16 Sya’ban 1438 yang memutuskan Pedoman Zakat LAZ Al Azhar yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Mei 2017/25 Sya’ban 1438 oleh Dewan Syariah Al Azhar yang diketuai oleh DR. H. Shobahussurur, MA dengan Anggotanya yaitu, Ir. H. Adiwarman A Karim, S.E, MBA., MAEP., H. Nasroul Hamzah, SH, M.M., KH. Memed Sururi., Dr. H. Zahruddin Sulthani, MA.

Download Pedoman dibawah ini!

Dapatkan Pedoman, Regulasi dan Aspek syariat Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar dengan format pdf yang sangat praktis, dengan menekan tombol unduh di bawah ini.

Buku Pedoman LAZWAF BMT Al Azhar